REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: F.H.U. „JELWENT.net” Jacek Handtke, 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 61, NIP: 6112724806, tel. 75 64 88 105, adres email: jacek@jelwent.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin sklepu internetowego jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja pola: Regulamin sklepu internetowego przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Skargę na działanie sklepu można zgłosić na adres: sklep@jelwent.pl lub na unijnej platformie rozstrzygania sporów (ODR).

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

Regulacje, dostosowujące politykę prywatności do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W świetle przepisów Firma Handlowo-Usługowa „JELWENT.net” Jacek Handtke jest administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy sprzedaży (a taką jest zakup w naszym sklepie internetowym oraz sklepie stacjonarnym) wykorzystujemy w następujących celach:

 • wykonania łączącej nas umowy, w tym przyjęcie zamówienia, przekazanie zamówienia do produkcji, przekazanie wykonanego zamówienia do działu pakowania, przekazanie spakowanej przesyłki dla zewnętrznej firmy spedycyjnej oraz przekazanie wystawionego dokumentu sprzedaży dla zewnętrznej firmy księgowej,
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np. :

– wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez okres jaki nam nakazują przepisy podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),

– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

2. Jakie dane potrzebujemy od Państwa w celu realizacji zamówienia:

 • sprzedaż bezpośrednia w sklepie stacjonarnym:

a. zamówienie bez faktury sprzedaży (na paragon):

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

b. zamówienie z fakturą imienną:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

 • sprzedaż poprzez sklep internetowy,

a. dane do dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

b. dane do dokumentu wysyłkowego:

– imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę,

– adres do doręczenia wraz z kodem pocztowym, – adres poczty e-mail,

– numer telefonu do kontaktu z kurierem.

c. numer telefonu do kontaktu z Państwem w sprawie zamówienia.

3. Państwa dane przekazujemy:

 • podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia:

a. pracownikom działu produkcji,

b. pracownikom działu przygotowania przesyłek.

 • podmiotom przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych oraz prawnych.

4. Dane z innych źródeł.

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem banku lub innej instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu dokonania ewentualnych zwrotów.

5. Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar obowiązywania RODO.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • sprostowanie lub poprawienie danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych z rejestru danych (dane na dokumentach księgowych pozostaną do czasu ustania przepisów podatkowych),
 • dostęp do Państwa danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopia),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy lub poprzez pocztę e-mail z adresu zapisanego w naszej bazie (uwierzytelnienie osoby zgłaszającej).

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.